Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka

Cele główne:
-poznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie;
– rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych;
– doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach;
– doskonalenie umiejętności czytania.

1.Piosenka o prawach dziecka – wysłuchanie piosenki o jakich prawach dziecka śpiewają dzieci

Piosenka o prawach dziecka sł. i muz. Jerzy Kobyliński

Mam prawo żyć,
Mam prawo być sobą,
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być,
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.
Mogę się śmiać,
Może się dziać pięknie,
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.
Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa,
Dziecka prawa to nie zabawa.

Mam prawo śnić, mam prawo być inny,
Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.
Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę,
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.
Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa,
Dziecka prawa to nie zabawa.

Dzieci opowiedają, o czym jest piosenka, o jakich prawach dziecka jest w niej mowa.

Prawa dziecka – plansze

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/prawa-dziecka-plansze.html?fbclid=IwAR0AtLYEwQ64Z9zPiz3w-jNR-qGo7cGAUEXJAe2q8RbqvPKjR3kF4wH_nHs

2. Prawda – nieprawda– zabawa ćwicząca logiczne myślenie. R. wypowiada różne zdania. Jeśli zdaniem dzieci zdanie jest prawdziwe, klaszczą, jeśli nieprawdziwe – tupią nogami.
Przykładowe zdania:
Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy.
Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę.
Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia.
Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze ….. (imię dziecka).
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wy

3. Nasze prawa – zabawa plastyczna.
Zasady zabawy: Waszym zadaniem jest stworzenie plakatu, który będzie pokazywał, jakie prawa dzieci są dla was najważniejsze. Możecie rysować, pisać, wyklejać i ozdabiać dowolnie plakat. Spróbujcie skorzystać również z podpisów przygotowanych przeze mnie. Po zakończeniu pracy omówić treść plakatów. Podczas pracy dzieci można włączyć Piosenkę o prawach dziecka, wspierać dzieci, służyć radą i pomocą, pomaga czytać napisy.
Podpisy np.
Prawo do zabawy, Prawo do nauki, Prawo do życia w rodzinie, Prawo do życia bez przemocy, Prawo do wyrażania swoich uczuć, Prawo do odpoczynku.

4. Prawa i obowiązki – praca z KZ s. 74, dzieci opowiadają, co widza na zdjęciach i jakie prawa dziecka ilustrują te zdjęcia. Następnie omawiają zdjęcia na s. 75. Dzieci łączą zdjęcia w pary przedstawiające prawa i obowiązki dzieci
– prawo do zabawy – obowiązek sprzątania po zabawie;
– prawo do opieki lekarskiej – obowiązek dbania o własne zdrowie;
– prawo do życia w rodzinie – obowiązek dzielenia się z najbliższymi, troski o nich;
– prawo do nauki – odpowiedzialność za własną wiedzę.
Praca z KP4.29a – dopasowywanie treści przeczytanej przez rodzica do obrazka:
1. prawo do wychowania w rodzinie,
2. prawo do ochrony przed przemocą,
3. prawo do zabawy i wypoczynku,
4. prawo do wyrażania własnych poglądów,
5. prawo do opieki zdrowotnej,
6. prawo do edukacji.
Praca z KP4.29b – odczytywanie krótkich zdań, łączenie ich z odpowiednimi obrazkami, rysowanie swoich obowiązków w domu i podczas zajęć.

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content