Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka
Data: 24.04.2020
Temat:Wiem, jak chronić moją planetę

Cele główne:
utrwalenie wiadomości dotyczących ekologii
doskonalenie umiejętności przeliczania
doskonalenie umiejętności określania, gdzie jest więcej, a gdzie mniej

Co to jest ekologia?
D. Klimkiewicz, W. Drabik
Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy – powiedz, sowo?
Sowa chwilę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
– powiedziała mądra sowa….

Po wysłuchaniu wiersza dzieci starają się odpowiedzieć na pytania: Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo „szanować”?
Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, proponujemy zabawę rytmiczną, np. dzieci mogą wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:

To na-u-ka o zwie-rza-kach,
la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.
Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,
o wza-jem-nych po-wią-za-niach
mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko
to jest na-sze śro-do-wis-ko.

Myślę, że o ekologi wiecie już sporo, ale jeśli macie ochotę możecie się sprawdzić w zabawie interaktywnej o segregacji śmieci

https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb?fbclid=IwAR3npgxUX7MnkeRlDq3brEZyHP-f5EvCr_PM7MlyXUKql14YZ_NnDSfD1G4

Mniej czy więcej?” – zabawa matematyczna.
Praca z KP4.4a – porównywanie liczby obiektów i zapisywanie rozwiązania znakami < i >. •
Praca z KP4.4b – układanie historyjki obrazkowej, przeliczanie obiektów w zbiorach, dorysowywanie nakrętek, pisanie cyfr i znaków < i >.

ZABAWY MATEMATYCZNE online
https://www.matzoo.pl/

Zapraszam do zabawy ruchowej wspólnie z rodzicami:
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content