Publiczne Przedszkole w Damasławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole-damaslawek.pl.

 

  • Data publikacji strony internetowej: 15.11.2010.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2024.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Serwis aktualizowany jest na bieżąco

Niezgodności:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  • Zdjęcia w galeriach nie posiadają treści alternatywnych

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Audyt został przeprowadzony w formie samooceny.

Dla strony www.przedszkole-damaslawek.pl przeprowadzono samoocenę pod kątem dostępności strony dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.przedszkole-damaslawek.pl spełnia wymagania w 98.61%.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Marta Imbiorowicz, adres e-mail: sekretariat@przedszkole-damaslawek.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (67) 2222900. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

 

• Dogodny dojazd do przedszkola,

• Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

• Wejście umożliwiające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne,

• Mała pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim,

• Brak windy,

• Szerokość drzwi do sal i biur dla personelu – 90 cm, schody prowadzące na piętro o szerokości 120 cm , wysokość stopni na schodach – 17 cm. Poręcze na schodach jednostronne.

• Możliwość wejścia do budynku i wszystkich pomieszczeń  z psem asystującym,

• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,

• W budynku nie ma obszarów kontroli,

• W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

• Toalety dla osób niepełnosprawnych

 

Aplikacje mobilne

Dziennik elektroniczny:  www.livekid.pl 

Aplikację można pobrać ze strony internetowej:  https://play.google.com/store/search?q=livekid&c=apps&hl=pl&gl=US

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod poniższym linkiem:

LINK (kliknij tutaj)

 

Informacje na temat procedury wnioskowej i skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Telefon (22) 55 17 700

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl/

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Skip to content