Zarządzenie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Damasławku
Nr 19/2019/2020
z dnia 21.05.2020
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu
z uwagi na wystąpienie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Zawiesza się na czas od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej Publicznego Przedszkola z uwagi na wystąpienie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów w związku z brakiem zgłoszeń dzieci.
2. W okresie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola wykonywane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Bernadeta Matusiak
(podpis dyrektora)

Skip to content