Harmonogram Rekrutacji
do Publicznego Przedszkola w Damasławku
i oddziałów zamiejscowych w Niemczynie
na rok szkolny 2018-2019

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach zgodnie z zarządzeniem Wójta z dnia 30 stycznia 2018 roku:
Luty, przed rozpoczęciem rekrutacji. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny.
Ostatni dzień lutego– wywieszenie w przedszkolach informacji dla rodziców o naborze do przedszkola.
Od 1 marzec – do 30 marzec – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka 3-4- 5 letniego do przedszkola
05- 06 marca 2018 zapisy dzieci do oddziałów ,,0” rocznik 2012
03-06 kwietnia – obrady Komisji Rekrutacyjnej- weryfikacja wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
10 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
10-13 kwietnia 2018 roku potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia.
16 kwietnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacji listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA
DZIECI 3, 4 i 5 LETNICH
KRYTERIA PODSTAWOWE

Wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
– wielodzietność rodziny kandydata (gdy rodzina wychowuje co najmniej troje dzieci);
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (pojęcie to obejmuje pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

KRYTERIA LOKALNE
1.  dzieci , które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
2. dzieci, których oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego ( 5 godzin + 3 godziny )
3.  dzieci, których jeden z rodziców ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego ( 5 godzin + 3 godziny )
4.  dzieci, których oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin
5.  dzieci, których jeden z rodziców ( prawnych opiekunów) pracuje lub wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin
6. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza/ło i kontynuować będzie edukację w przedszkolu pierwszego wyboru (w przedszkolu, do którego ubiega się dziecko).

Informuję, że zgodnie z regulaminem rekrutacji złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola. Konieczne jest podpisanie oświadczenia zgodnie z podanym terminem w harmonogramie.

Harmonogram rekrutacji 2018-19
Skip to content