Regulamin rekrutacji

do Publicznego Przedszkola w Damasławku ul. Kościelna 2 wraz z Oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie  

na rok szkolny 2014/2015

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7).

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
 2. Statut Publicznego Przedszkola w Damasławku z Oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie

 

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)      określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

2)      ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie

3)      przyjmowanie ,, Wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie na rok szkolny 2014/2015”.

4)      ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

5)      podanie do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie  na rok szkolny 2014/2015.

6)      rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

7)      zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:

1)      na tablicy ogłoszeń dla rodziców

2)      na stronie internetowej  Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie

3)      na stronie internetowej Urzędu Gminy w Damasławku

 1. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie na rok szkolny 2014/2015
 2. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie

Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

 1. Do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2011, 2010, 2009 i dzieci urodzone od lipca do grudnia 2008r.
 2. Dzieci urodzone w roku 2009 i urodzone od lipca do grudnia 2008r mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie odbywa się raz do roku
 4. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci  z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.
 5. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2014/2015 tj. od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015r., a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie. Złożenie podpisanej przez rodzica ( prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki  i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 6. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2014/2015  do Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie jest podpisanie umowy o świadczenie usług do 30 czerwca 2014r. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola w jego gabinecie.
 7. Nie podpisanie umowy do 30 czerwca 2014r. jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.
 8. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 9. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga  do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 3

1.      W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc  dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną.

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

  

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

§ 4

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

 1. Od  17 luty – do 28 luty 2014r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015
 2. 27 luty– wywieszenie w przedszkolach informacji dla rodziców o naborze do przedszkola
 3. Od 17 marzec 2014-18 marzec 2014-zapisy dzieci 5-6-letnich (2008,2009)
 4. Od 3 marzec – do 31 marzec 2014r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka 3-4-letniego do przedszkola
 5. Od 1 kwietnia  – do 8 kwietnia 2014r. – obrady Komisji Rekrutacyjnej
 6. 9 kwietnia 2014r. – wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych
 7. 1 czerwiec – 30 czerwiec 2014r. – podpisywanie umów z rodzicami przyjętych dzieci

Rozdział IV

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 5

 1. Do Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Damasławek.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

1)      wielodzietność rodziny dziecka ( ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

2)      niepełnosprawność dziecka

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4)      niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

5)      niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6)      samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie  co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

7)      objęcie dziecka pieczą zastępczą

 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria , które dyrektor ustalił w porozumieniu z Wójtem Gminy Damasławek i przyznał im określoną liczbę punktów:

Lp.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1.

dzieci , które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (dzieci urodzone w roku 2009 i urodzone od lipca do grudnia 2008r)

50

2.

dzieci, których oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego (  5 godzin + 3 godziny )

40

3.

dzieci, których oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego (  5 godzin + 3 godziny )

30

4.

dzieci, których oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin

20

5.

dzieci, których jeden z rodziców ( prawnych opiekunów) pracuje lub wykonuje rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin

10

6

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie w roku szkolnym 2014/2015 edukację w przedszkolu pierwszego wyboru ( w przedszkolu, do którego ubiega się dziecko)

5

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego  Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kolejność składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

Rozdział V

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 6

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1)      przedstawiciel Urzędu Gminy w Damasławku

2)      przedstawiciel Rady Pedagogicznej

3)      przedstawiciel Rady Rodziców

4)      Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
 2. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych kart w celu zapewnienia miejsc  w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 5 ust. 2 pkt od 1 do 7.
 3. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 5 ust. 4
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej  Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania . Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy glosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
 5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 6. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

1)      listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

2)      ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 1. Listy o których mowa w §6 ust. 8 pkt 1,2 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
 2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §6 ust. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rozdział VI

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

§ 7

1.      Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)      pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola

2)      organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji  zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3)      Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

3.a)wyznaczenie protokolanta

3.b)                zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

3.c)zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola

3.d)               zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola

3.e)kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka  do przedszkola złożonego przez rodziców

3.f)nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania , sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)      sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców , czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach

2)      weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych

3)      określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci

4)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1)      wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.

2)      udostępnienie regulaminu rekrutacji

3)      wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji

4)      wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców

5)      sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe- zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym

6)      wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców

7)      rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Rozdział VII

Tryb odwoławczy

§ 8

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  o którym mowa w  § 8  ust. 3 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Wykaz załączników do regulaminu:

1.      Załącznik Nr 1 ,, Deklaracja o kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego          w Publicznym Przedszkolu w Damasławku wraz oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie

2.      Załącznik Nr 2 ,, Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15
Skip to content