REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W DAMASŁAWKU

I DO ODDZIAŁÓW W NIEMCZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2016-2017

W dniach od 01 marca do 31 marca 2016 roku.

 

 

Proszę zainteresowanych Rodziców o zgłaszanie się w oddziałach

 po WNIOSEK o przyjęcie

dziecka

 3-4 i 5 letniego

 rocznik 2011, 2012, 2013

na rok szkolny 2016/2017

do Publicznego Przedszkola w Damasławku

ul. Kościelna 2 i oddziałów zamiejscowych

w Niemczynie w Szkole Podstawowej

 

Poprawnie wypełniony wniosek składamy osobiście w siedzibie przedszkola

tj,  Damasławek, ul. Kościelna 2

 

                   DZIECI 5-LETNIE, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM  2016-17  BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY 

DO PRZEDSZKOLA- BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ  Z DOWOZÓW SZKOLNYCH

 

 

Harmonogram Rekrutacji

do Publicznego Przedszkola w Damasławku

 i oddziałów zamiejscowych w Niemczynie

 na rok szkolny 2016-2017

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

  • Luty, 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola na nowy  rok szkolny.
  •  Ostatni dzień lutego– wywieszenie w przedszkolach informacji dla rodziców o naborze do przedszkola.
  • Od 1 marzec – do 31 marzec  – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka 3-4- 5 letniego do przedszkola
  •  6  kwietnia  – obrady Komisji Rekrutacyjnej- weryfikacja wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 28 kwietnia podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
  • 29 kwietnia do 4 maja 2016 roku potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia.
  • 9 maja 2016 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacji listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA

DZIECI 3, 4 i 5 LETNICH

KRYTERIA PODSTAWOWE

Wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

– wielodzietność rodziny kandydata (gdy rodzina wychowuje co najmniej troje dzieci);
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (pojęcie to obejmuje pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

KRYTERIA LOKALNE

1 dzieci , które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

2

dzieci, których oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego (  5 godzin + 3 godziny )3dzieci, których jeden z rodziców ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego (  5 godzin + 3 godziny )4dzieci, których oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin5dzieci, których jeden z rodziców ( prawnych opiekunów) pracuje lub wykonuje rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin

6Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza/ło  i kontynuować będzie edukację w przedszkolu pierwszego wyboru (w przedszkolu, do którego ubiega się dziecko).

 

 

Publiczne Przedszkole w Damasławku

62-110 Damasławek

ul. Kościelna 2                                                         

tel. 67 2613-117

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/17 oraz harmonogram rekrutacji
Skip to content