REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W DAMASŁAWKU

I DO ODDZIAŁÓW W NIEMCZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2017-2018

 

W dniach od 01 marca do 31 marca 2017 roku.

 

Proszę zainteresowanych Rodziców o zgłaszanie

 się  po WNIOSEK o przyjęcie dziecka

 3-4 i 5 letniego

 rocznik , 2012, 2013 i 2014

na rok szkolny 2017/2018

do sekretariatu

Publicznego Przedszkola w Damasławku ul.Rynek 4

i oddziałów zamiejscowych w Niemczynie  w Szkole Podstawowej (sala 201)

 

Poprawnie wypełniony wniosek składamy osobiście w sekretariacie  przedszkola tj, 

Damasławek ul. Rynek 4 na piętrze

 

 

 

        Harmonogram Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Damasławku i oddziałów zamiejscowych w Niemczynie na rok szkolny 2017-2018

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

Luty, 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola na nowy  rok szkolny.
Ostatni dzień lutego– wywieszenie w przedszkolach informacji dla rodziców o naborze do przedszkola.
Od 1 marzec – do 31 marzec  – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka 3-4- 5 letniego do przedszkola
20 i 21 marca 2017  zapisy dzieci do oddziałów ,,0” rocznik 2011
6  kwietnia  – obrady Komisji Rekrutacyjnej- weryfikacja wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
28 kwietnia podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
28 kwietnia do 4 maja 2017 roku potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia.
9 maja 2017 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacji listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA   DZIECI 3, 4 i 5 LETNICH
KRYTERIA PODSTAWOWE
Wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
– wielodzietność rodziny kandydata (gdy rodzina wychowuje co najmniej troje dzieci);
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (pojęcie to obejmuje pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.
KRYTERIA LOKALNE
1.     dzieci , które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

2. dzieci, których oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego (  5 godzin + 3 godziny)

3 .   dzieci, których jeden z rodziców ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego (  5 godzin + 3 godziny)
4 .dzieci, których oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin
5.    dzieci, których jeden z rodziców ( prawnych opiekunów) pracuje lub wykonuje rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin

6 .   Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza/ło  i kontynuować będzie edukację w przedszkolu pierwszego wyboru (w przedszkolu, do którego ubiega się dziecko).

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/18
Skip to content