Zarządzenie  11/2017/18

Dyrektora

Publicznego Przedszkola w Damasławku z oddziałami zamiejscowymi

w Niemczynie  z dnia 02.02.2018 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji na 2018-19

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
  2. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
  3. Statut Publicznego Przedszkola w Damasławku z Oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie
  4. Uchwała Nr VII/34/15z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola z oddziałami zamiejscowymi na terenie Gminy Damasławek

 

 

  • §1

Wprowadza się Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Damasławku i oddziałów zamiejscowych w Niemczynie  stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  • §2

Wykonanie zarządzenia zleca się pracownikom Publicznego Przedszkola w Damasławku

i  oddziałach zamiejscowych w Niemczynie

 

  • §3

Traci moc zarządzenie z dnia 07.02.2017 roku

 

  • §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Bernadeta Matusiak

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Damasławku

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie do rekrutacji
Skip to content