Zarządzenie nr 10/2017/18

z dnia 02.02.2018

 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Damasławku 

sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2018-19

 

 

Na podstawie art. 158 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

 

 • § 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Powołuje się Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją) do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu w Damasławku z oddziałami w Niemczynie

 

 • §2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Do zadań Komisji należy:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do publicznej wiadomości,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 • sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

 • §3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      W skład Komisji wchodzą:

Agnieszka Furmaniak – inspektor Oświaty  – Przewodniczący Komisji,

Anna Grzewińska – GOPS – Członek Komisji,

Monika Grajek  -Rada Rodziców– Członek Komisji,

Małgorzata Chosińska- Rada Pedagogiczna – Członek Komisji

 

 

 • § 4
 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
 2. Najpóźniej w terminie trzech dni od daty posiedzenia Komisji sporządza się protokół z jej posiedzenia.
 3. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący.
 4. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w jej skład.

 

 • § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

 

[1] Skład komisji powinien zostać określony na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek .

Zarządzenie o Komisji Rekrutacyjnej
Skip to content